08_VIZ ZAHRADA

09_VIZ ULICE

10_VIZ OBYVAK

11_VIZ_BAZEN

Kunratice_situace

Kunratice_1.pp

Kunratice_1.np

Kunratice_2.np

07_REZ_edited

06_POHLEDY_BOCNI

05_POHLEDY CELNI

rodinný dům

novostavba

studie

Praha-Kunratice

2018